ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

 

Загальні положення:

До публікації приймаються статті українською, англійською, російською мовою;

Редакція журналу правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів;

Редакція залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу;

 

Умови та порядок подання статей:

Для розгляду публікації статті у поточному номері за 2017 рік необхідно надіслати на електронну пошту visnikondise@gmail.com (назва файлу – Прізвище_стаття);

анкету за встановленою формою (назва файлу – Прізвище_анкета);

 

Вимоги до оформлення статей:

Наукові статті, відповідно мають містити такі необхідні елементи:

  • постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями судової експертизи, криміналістики та кримінології;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання мети статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Загальний обсяг статті – 8-15 сторінок. Поля – 20 мм, шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.

До публікації також приймаються тези доповідей, обсягом до 6 сторінок, підготовлені із додержанням усіх вимог до статей, що подаються до видання.

На початку статті обов’язково необхідно дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) і назву статті.

Список використаних джерел слід вказувати в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог МОН України  та державного стандарту ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

У тексті статті посилання на використані джерела слід вказувати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка, наприклад, [16, c. 17]). Список літератури оформляється під назвою «Література».

 

АНКЕТА АВТОРА 

ПІБ автора
ПІБ соавтора (за наявності)
Поштова адреса для направлення довідки про прийняття статті та її опублікування
Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання) *
Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеню)
Контактний телефон
Електронна пошта