Щодо проведення Міжнародного круглого столу на тему «Проблеми та перспективи розвитку судової експертизи» на базі Одеського НДІСЕ МЮ України

Scientia iustitiae servit
Scientia iustitiae servit

Шановні колеги! Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України проводить Міжнародний круглий стіл на тему: «Проблеми та перспективи розвитку судової експертизи», присвячений пам’яті одного із засновників та першого керівника Одеського Кабінету науково-судової експертизи Миколи Прокоповича Макаренка, який відбудеться 12 червня 2019 року у м. Одесі.
Місце проведення заходу: м. Одеса, Мукачівський провулок, 6/8, конференц-зала готелю Panorama De Luxe:
Початок роботи круглого столу: 11.00.
Тематичні напрямки круглого столу:
1. Загальнотеоретичні та історичні аспекти розвитку інституту судової експертизи;
2. Проблеми при розслідуванні злочинів, взаємодія з судовими та правоохоронними органами;
3. Сучасний стан судової експертизи: теоретичні та практичні проблеми;
4. Нові напрями судово-експертної діяльності: перспективи розвитку.

Для участі у роботі Міжнародного круглого столу необхідно в строк до 01.06.2019 надіслати на електронну адресу оргкомітету: conference.ondise@gmail.com заявку для участі (нижченаведений зразок), тези доповідей та наукові статті.
Робочі мови заходу – українська, англійська та російська.
Усі надіслані файли повинні бути названі наступним чином: П.І.Б._заявка, П.І.Б._тези (стаття).
Форма участі: безоплатна очна/заочна.
Вимоги до оформлення матеріалів доповідей та наукових статей:
1. До друку приймаються раніше неопубліковані тези доповідей та наукові статті українською, англійською або російською мовами.
2. Зміст матеріалів тез доповідей та наукових статей має відповідати тематичним напрямам роботи круглого столу «Проблеми та перспективи розвитку судової експертизи», присвяченого пам’яті одного із засновників та першого керівника Одеського Кабінету науково-судової експертизи Миколи Прокоповича Макаренка.
3. Матеріали тез та наукових статей надаються у електронному вигляді (формат файлу doc). Текст має бути набрано за допомогою текстового редактору Microsoft Word, формат сторінки А4. Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ – 1,25, стиль – Normal. Обсяг тез – до 6 сторінок, наукових статей – від 8 до 15 сторінок.
4. Подані матеріали викладаються таким чином: ліворуч — УДК, праворуч — дані про автора (співавторів): ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, електронна адреса. Далі через рядок — назва статті / доповіді двома мовами (українською / російською та англійською), яка вирівнюється по центру рядка і виконується напівжирним шрифтом. За назвою через рядок розміщуються вирівняні по ширині анотація та ключові слова українською, англійською та російською мовами. Далі викладається текст доповіді / статті з рисунками, діаграмами, схемами, таблицями тощо, вирівняний по ширині. Посилання на використані джерела у тексті оформлюються у вигляді – [1], [2, 3, 6-10]. За текстом доповіді / статті через рядок міститься перелік посилань (літератури), що оформлений за вимогами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
Відповідальність за зміст, правильність оформлення та достовірність тез доповідей і наукових статей несуть автори. Матеріали видаватимуться в авторській редакції без додаткового редагування.

ЗАЯВКА
на участь у роботі круглого столу на тему «Проблеми та перспективи розвитку судової експертизи», присвяченого пам’яті одного із засновників та першого керівника Одеського Кабінету науково-судової експертизи Миколи Прокоповича Макаренка

APPLICATION
to participate in the round-table conference “Problems and prospects of forensic expertise”, dedicated to the memorial day of Mykola Prokopovych Makarenko, one of the founders and the first head of our Institution, the Odessa Forensic Science Office at the time

ЗАЯВКА
на участие в работе круглого стола на тему «Проблемы и перспективы развития судебной экспертизы», приуроченного памяти одного из основателей и первого руководителя Одесского Кабинета научно-судебной экспертизы Николая Прокофьевича Макаренко

 

РУС

ENGLISH

Прізвище:

Фамилия

Last Name

Ім’я

Имя

First Name

По-батькові

Отчество

N/A

Науковий ступінь

Ученая степень

Academic degree

Вчене звання

Ученое звание

Academic rank

Почесне звання

Почетное звание

Honorary title

Посада

Должность

Position

Найменування установи, організації

Наименование учреждения, организации

Institution Name

Дані про співавтора(-ів)

Данные о соавторах

Co-author (s)

Назва доповіді

доклада

Report title

Службова (домашня) адреса

Служебный (домашний) адрес

Professional(home) address

Контактні телефони

Телефон

Phone

E-mail

E-mail

E-mail

Підпис

Подпись

Signature

За додатковими питаннями просимо звертатися до організаційного комітету за телефонами: +38(048)722-44-66, (066) 654-92-57. Контактна особа: Євграфова Кристина Олександрівна.

Share this post