Щодо круглого столу «Проблеми та перспективи розвитку судової експертизи»

Шановні колеги! Повідомляємо, що 12 червня 2019 року в Одесі відбудеться круглий стіл «Проблеми та перспективи розвитку судової експертизи»

 

Захід присвячено пам’яті одного із засновників та першого керівника Одеського Кабінету науково-судової експертизи Миколи Прокоповича Макаренка.

 

Місце проведення заходу: м. Одеса, Мукачівський провулок, 6/8, конференц-зала готелю Panorama De Luxe:

 

Початок роботи круглого столу: 11.00.

Для учасників круглого столу адміністрацією готелю надаються знижки на проживання.

 

Тематичні напрямки круглого столу:

  1. Загальнотеоретичні та історичні аспекти розвитку інституту судової експертизи;
  2. Проблеми при розслідуванні злочинів, взаємодія з судовими та правоохоронними органами;
  3. Сучасний стан судової експертизи: теоретичні та практичні проблеми;
  4. Нові напрями судово-експертної діяльності: перспективи розвитку.

 

Для участі у роботі круглого столу необхідно в строк до 20.05.2019надіслати на електронну адресу оргкомітету: conference.ondise@gmail.comзаявку для участі (нижченаведений зразок), тези доповідей та наукові статті.

Робочі мови заходу – українська, англійська та російська.

Усі надіслані файли повинні бути названі наступним чином: П.І.Б._заявка, П.І.Б._тези (стаття).

Форма участі: безоплатна очна/заочна.

 

            Вимоги до оформлення матеріалів доповідей та наукових статей:

  1. До друку приймаються раніше неопубліковані тези доповідей та наукові статті українською, англійською або російською мовами.
  2. Зміст матеріалів тез доповідей та наукових статей має відповідати тематичним напрямам роботи круглого столу «Проблеми та перспективи розвитку судовоїекспертизи», присвяченого пам’яті одного із засновників та першого керівника Одеського Кабінету науково-судової експертизи Миколи Прокоповича Макаренка.
  3. Матеріали тез та наукових статей надаються у електронному вигляді (формат файлу doc). Текст має бути набрано за допомогою текстового редактору Microsoft Word, формат сторінки А4. Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ – 1,25, стиль – Normal. Обсяг тез – до 6 сторінок, наукових статей – від 8 до 15 сторінок.
  4. Подані матеріали викладаються таким чином: ліворуч — УДК, праворуч — дані про автора (співавторів): ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, електронна адреса. Далі через рядок — назва статті / доповіді двома мовами (українською / російською та англійською), яка вирівнюється по центру рядка і виконується напівжирним шрифтом. За назвою через рядок розміщуються вирівняні по ширині анотація та ключові слова українською, англійською та російською мовами. Далі викладається текст доповіді / статті з рисунками, діаграмами, схемами, таблицями тощо, вирівняний по ширині. Посилання на використані джерела у тексті оформлюються у вигляді – [1], [2, 3, 6-10]. За текстом доповіді / статті через рядок міститься перелік посилань (літератури), що оформлений за вимогами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Відповідальність за зміст, правильність оформлення та достовірність тез доповідей і наукових статей несуть автори. Матеріали видаватимуться в авторській редакції без додаткового редагування.

 

ЗАЯВКА

на участь уроботі круглого столу на тему «Проблеми та перспективи розвитку судової експертизи», присвяченого пам’яті одного із засновників та першого керівника Одеського Кабінету науково-судової експертизи Миколи Прокоповича Макаренка

 

APPLICATION

to participate in the round-table conference “Problems and prospects of forensic expertise”, dedicated to the memorial day of Mykola Prokopovych Makarenko, one of the founders and the first head of our Institution, the Odessa Forensic Science Office at the time

 

ЗАЯВКА

на участие в работе круглого стола на тему «Проблемы и перспективы развития судебной экспертизы», приуроченного памяти одного из основателей и первого руководителя Одесского Кабинета научно-судебной экспертизы Николая Прокофьевича Макаренко

 

 

 РУСENGLISH
Прізвище:ФамилияLast Name
Ім’яИмяFirst Name
По-батьковіОтчествоN/A
Науковий ступіньУченая степеньAcademic degree
Вчене званняУченое званиеAcademic rank
Почесне званняПочетное званиеHonorary title
ПосадаДолжностьPosition
Найменування установи, організаціїНаименование учреждения, организацииInstitution Name
Дані про співавтора(-ів)Данные о соавторахCo-author (s)
Назва доповідіНазвание докладаReport title
Службова (домашня) адресаСлужебный (домашний) адресProfessional(home) address
Контактні телефониТелефонPhone
E-mailE-mailE-mail
ПідписПодписьSignature

 

За додатковими питаннями просимо звертатися до організаційного комітету за телефонами: +38(048)722-44-66, (066) 654-92-57. Контактна особа: Євграфова Кристина Олександрівна.

Share this post