Судово-психологічна експертиза у справах по визначенню місця проживання дитини у сучасному судовому процесі, з одного боку, є дуже популярною, з іншого – викликає багато питань, відносно її можливостей та особливостей призначення.

Досить часто один з батьків, який прагне сумісного проживання дитини поряд з ним, отримує висновок Ради опіки та піклування, якій він вважає несправедливим. Наприклад, існує практика применшення важливості батька у вихованні дітей та огульне залишення дитини з матір’ю без досконалого дослідження психологічних умов кожного окремого випадку. Непоодинокими є висновки невідомих психологів-фахівців, які рекомендують і зовсім виключити одного з батьків із процесу виховання дитини, знов-таки без наявності відповідного обґрунтування. При цьому, обмеження дитини у спілкуванні з будь-ким з батьків може використовуватися тільки за наявності їх вкрай негативних характеристик (наркотична, чи інша залежність, фізична агресія тощо).

Через складність і неповторності кожної окремо взятої сімейної системи і унікальності існуючих в ній батьківсько-дитячих відносин, суду вкрай важко зробити об’єктивний висновок про те, який з батьків буде краще, ближче, безпечніше і комфортніше для спільного проживання з дитиною. Кваліфікація психологів-фахівців, які не мають атестації судових експертів, найчастіше не дозволяє їм зробити висновок відповідно до існуючих вимог, встановлених МЮ України, що, в свою чергу, суттєво знижує вагомість цих висновків у суді.

У таких умовах саме психологічна експертиза постає необхідним обґрунтуванням забезпечення найкращих інтересів дитини та способом встановлення найліпших психологічних умов її проживання з одним із батьків.

Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (додаток до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 року за № 705/3145) пропонують використовувати таки питання під час призначення відповідної експертизи:

 • Яким чином сімейна ситуація, індивідуально-психологічні особливості батьків (зазначити, якщо треба, одного чи обох із них), особливості їх виховної поведінки впливають на емоційний стан, психічний розвиток та відчуття благополуччя дитини?
 • Яким чином можуть вплинути умови виховання кожного з батьків на психологічний стан та розвиток дитини?
 • Чи має залежність оцінка сімейної ситуації дитиною від впливу з боку батьків та інших дорослих?

Але іноді громадяни або їх адвокати вважають, що вказаних питань недостатньо для обґрунтування їх позиції, тому пропонуємо варіанти питань, які досить часто використовуються у практиці експертів-психологів ОНДІСЕ:

 • Чи спроможна малолітня Дитина 1 з урахуванням її вікових особливостей, емоційного стану, індивідуально-психологічних властивостей, рівня розумового розвитку та умов мікросоціального середовища надавати оцінку відношенню кожного з батьків до неї, виявляти прихильність до когось з батьків?
 • Чи є доцільним в інтересах Дитини 1 зменшення контактів з батьком (або зміна місця проживання дитини), з урахуванням її вікових особливостей, емоційного стану, індивідуально-психологічних властивостей, рівня розумового розвитку?
 • Якій вплив на психологічний стан дитини може оказувати її батько / матір?
 • З ким (з батьком чи з матір’ю) дитина бажає проживати?
 • Якими індивідуально-психологічними властивостями характеризується особистість батька / матері Дитини 1?
 • Який психологічний вплив виявляє (може виявляти) поведінка батька / матері на психічний стан і розвиток малолітньої Дитини 1?
 • Чи має батько / матір Дитини 1, з урахуванням його індивідуально-психологічних властивостей, інтелекту, властивостей емоційно-вольової сфери, спрямованості особистості необхідні для виховання дитини психолого-педагогічні якості?
 • Чи вплине, а якщо «так», то яким чином, зміна умов проживання, виховання та оточення малолітньої Дитини 1 на її психологічний стан у випадку передачі дитини від матері до батька?

Проведення судово-психологічної експертизи у справах по спірних питаннях виховання та визначення місця проживання дитини є одним з провідних напрямків роботи експертів-психологів ОНДІСЕ.

Під час виконання зазначених експертиз головним пріоритетом для експертів-психологів ОНДІСЕ є найкращі інтереси дитини, які встановлюються завдяки повному та всебічному аналізу психологічних умов її життя.