Одним із напрямів судово-експертної діяльності Одеського

НДІСЕ Міністерства юстиції  України є проведення судово-економічних експертиз за

спеціальностями 11.1

«Дослідження документів

бухгалтерського, податкового обліку та звітності»,

11.2 «Дослідження документів про економічну діяльність

підприємств і організацій», 11.3 «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій».

Останнім часом більшість призначених експертиз складають експертизи, пов’язані з вирішенням питань документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання і погашення кредитів, що відповідають паспорту спеціальності 11.3.

Для вирішення судово-економічних експертиз можуть бути поставлені наступні питання:
Чи підтверджуються документально висновки акту перевірки щодо відповідності вимогам чинного законодавства документального оформлення операцій (назва банку) з надання кредитів, з повноти та нарахування і сплати відсотків за користування кредитами позичальником (назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) за кредитною угодою (номер, дата)?
Чи відповідає перелік документів, наданих банку підприємством (назва) для отримання кредитних коштів за кредитною угодою, чинному Положенню про кредитування?
Чи підтверджується документально вартість активів (майна) у підприємства (позичальника), наданого в заставу за кредитною угодою?
Чи підтверджується документально розмір збитків банку, визначений в акті перевірки (вказується суб’єкт контролю), в результаті необґрунтованої видачі, неповернення кредиту за угодою (номер, дата)?
Чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами нецільове використання кредитних коштів за угодою (номер, дата)?
Чи підтверджується документально дотримання банком (назва) відповідних нормативів відрахувань до страхового резерву?
Чи відповідає наявний у матеріалах справи розрахунок заборгованості позичальника (по сплаті процентів за кредит та погашення основної суми боргу) перед банком умовам укладеного між вказаними сторонами кредитного договору та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором?кредитного договору та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором?Чи відповідає метод нарахування банком відсотків за кредитним договором (зазначаються реквізити договору) вимогам Положення про кредитування банку (зазначається назва банківської установи)?Перелік зазначених питань є орієнтовним і може коригуватися в залежності від завдань даного виду експертиз. Вихідні дані для вирішення поставлених питань містяться у документах бухгалтерського та податкового обліку, які слід надати експерту для проведення відповідних досліджень.

Такими документами, що є об’єктами дослідження, можуть бути: 

– первинні бухгалтерські документи;

– реєстри бухгалтерського обліку;

– документи фінансової звітності;

– статистична звітність за відповідні періоди;

– акти ревізій і контрольних перевірок;- роздруковані та завірені електронні документи;

– організаційно-розпорядчі та планово-регулювальні документи, складені на підставі законодавчих та нормативних актів.

Багаторічна практика діяльності Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України з проведення судово-економічних експертиз за даною спеціальністю свідчить про недотримання як позичальниками (фізичними, юридичними особами), так і кредиторами (банківськими, іншими фінансовими установами) зобов’язань, передбачених та узгоджених ними при укладанні кредитних договорів. Серед них найпоширенішими є:

• З боку позичальників:

– несвоєчасність погашення кредитної заборгованості, зокрема несвоєчасність повернення основного боргу (тіла кредиту) та сплати нарахованих відсотків за користування кредитними коштами;- неповнота внесення щомісячного платежу, обов’язковість здійснення якого передбачена умовами кредитного договору.

• З боку кредиторів:

– відсутність документального підтвердження видачі кредиту, особливо по кредитах в іноземній валюті;- несвоєчасність зарахування на відповідні бухгалтерські рахунки, за якими обліковується кредитна заборгованість, внесених або перерахованих позичальником грошових коштів для погашення такої заборгованості;- недотримання черговості погашення кредитної заборгованості внаслідок виникнення прострочення виконання позичальником його договірних зобов’язань;- необґрунтоване застосування для нарахування відсотків за користування кредитними коштами відсоткової ставки, розмір якої не передбачено кредитним договором;

– ненадання або недостовірне надання позичальнику інформації про сукупну вартість кредиту, реальну відсоткову ставку та абсолютне подорожчання кредиту;

– арифметичні помилки у розрахунках заборгованості, складених банками для підтвердження позовних вимог щодо стягнення з позичальників кредитної заборгованості.

Вищенаведеним пояснюється, що у 95% випадках судово-економічні експертизи з дослідження документів фінансово-кредитних операцій призначаються саме за клопотаннями позичальників.

Крім того, судовим експертам найчастіше трапляються проблеми з незадоволення їх клопотань про надання додаткових документів, необхідних для відповідей на питання, які поставлені органом, що призначив експертизу. Або сторонами процесу надаються витребувані документи в неповному обсязі. Непоодинокими є приклади, коли органом, що призначив експертизу, надсилаються до експертної установи листи, в яких висловлено прохання провести експертизу з цивільної або господарської справи за наявності тих документів, що знаходяться в матеріалах справи. У такому випадку проведення відповідних досліджень і складання висновку експерта можливе в межах наданих документів з урахуванням досвіду, компетентності судового експерта, якому доручено її проведення.

Зауважимо, якщо судовий експерт може надати відповідь хоча б на одне з поставлених питань, складається висновок експерта; якщо вирішити жодне з питань неможливо – складається повідомлення про неможливість надання висновку.

Звертаємо увагу на той факт, що судова експертиза є одним з видів доказів, тому проведення судовими експертами Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України повних досліджень, складання за їх результатами обґрунтованих, об’єктивних висновків відіграють значну роль у захисті конституційних прав і свобод громадян України.