Експерт консультує. Судово-психологічна експертиза у справах по визначенню місця проживання дитини. Які питання задати експерту?

Судово-психологічна експертиза у справах по визначенню місця проживання дитини у сучасному судовому процесі, з одного боку, є дуже популярною, з іншого – викликає багато питань, відносно її можливостей та особливостей призначення.

Досить часто один з батьків, який прагне сумісного проживання дитини поряд з ним, отримує висновок Ради опіки та піклування, якій він вважає несправедливим. Наприклад, існує практика применшення важливості батька у вихованні дітей та огульне залишення дитини з матір’ю без досконалого дослідження психологічних умов кожного окремого випадку. Непоодинокими є висновки невідомих психологів-фахівців, які рекомендують і зовсім виключити одного з батьків із процесу виховання дитини, знов-таки без наявності відповідного обґрунтування. При цьому, обмеження дитини у спілкуванні з будь-ким з батьків може використовуватися тільки за наявності їх вкрай негативних характеристик (наркотична, чи інша залежність, фізична агресія тощо).

Через складність і неповторності кожної окремо взятої сімейної системи і унікальності існуючих в ній батьківсько-дитячих відносин, суду вкрай важко зробити об’єктивний висновок про те, який з батьків буде краще, ближче, безпечніше і комфортніше для спільного проживання з дитиною. Кваліфікація психологів-фахівців, які не мають атестації судових експертів, найчастіше не дозволяє їм зробити висновок відповідно до існуючих вимог, встановлених МЮ України, що, в свою чергу, суттєво знижує вагомість цих висновків у суді.

У таких умовах саме психологічна експертиза постає необхідним обґрунтуванням забезпечення найкращих інтересів дитини та способом встановлення найліпших психологічних умов її проживання з одним із батьків.

Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (додаток до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 року за № 705/3145) пропонують використовувати таки питання під час призначення відповідної експертизи:

Яким чином сімейна ситуація, індивідуально-психологічні особливості батьків (зазначити, якщо треба, одного чи обох із них), особливості їх виховної поведінки впливають на емоційний стан, психічний розвиток та відчуття благополуччя дитини?
Яким чином можуть вплинути умови виховання кожного з батьків на психологічний стан та розвиток дитини?
Чи має залежність оцінка сімейної ситуації дитиною від впливу з боку батьків та інших дорослих?
Але іноді громадяни або їх адвокати вважають, що вказаних питань недостатньо для обґрунтування їх позиції, тому пропонуємо варіанти питань, які досить часто використовуються у практиці експертів-психологів ОНДІСЕ:

Чи спроможна малолітня Дитина 1 з урахуванням її вікових особливостей, емоційного стану, індивідуально-психологічних властивостей, рівня розумового розвитку та умов мікросоціального середовища надавати оцінку відношенню кожного з батьків до неї, виявляти прихильність до когось з батьків?
Чи є доцільним в інтересах Дитини 1 зменшення контактів з батьком (або зміна місця проживання дитини), з урахуванням її вікових особливостей, емоційного стану, індивідуально-психологічних властивостей, рівня розумового розвитку?
Якій вплив на психологічний стан дитини може оказувати її батько / матір?
З ким (з батьком чи з матір’ю) дитина бажає проживати?
Якими індивідуально-психологічними властивостями характеризується особистість батька / матері Дитини 1?
Який психологічний вплив виявляє (може виявляти) поведінка батька / матері на психічний стан і розвиток малолітньої Дитини 1?
Чи має батько / матір Дитини 1, з урахуванням його індивідуально-психологічних властивостей, інтелекту, властивостей емоційно-вольової сфери, спрямованості особистості необхідні для виховання дитини психолого-педагогічні якості?
Чи вплине, а якщо «так», то яким чином, зміна умов проживання, виховання та оточення малолітньої Дитини 1 на її психологічний стан у випадку передачі дитини від матері до батька?
Проведення судово-психологічної експертизи у справах по спірних питаннях виховання та визначення місця проживання дитини є одним з провідних напрямків роботи експертів-психологів ОНДІСЕ.

Під час виконання зазначених експертиз головним пріоритетом для експертів-психологів ОНДІСЕ є найкращі інтереси дитини, які встановлюються завдяки повному та всебічному аналізу психологічних умов її життя.

Share this post